Všeobecné obchodné a záručné podmienky

pre chiptuning, diagnostiku, kódovanie doplnkovej výbavy a ďalších ponúkaných služeb

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy resp. zmluvy o poskytnutí služby (ďalej spolu len ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

II. Označenie strán

Motorr diag s.r.o., so sídlom Idanská 772/11 040 11 Košice - mestská časť Západ, Slovensko.

IČO: 528 399 40, DIČ: 2121155410, IBAN: SK5511110000001610701001

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel: Sro, Vložka číslo:  47994/V
tel. č.: +421 902 224 244, e-mail: support@motorrdiag.sk,

(ďalej len „zhotoviteľ“)

 

Vy (ďalej len „objednávateľ“).

III. Úprava výkonu vozidla

Úprava výkonu vozidla tzv. chiptuning u nás prebieha výlučne len ako úprava softwareu riadiacej jednotky vozidla, bez zásahu do motorovej časti vozidla. Naša úprava je bezpečna pre každý typ motora, ktorý nemá žiadne mechanické problémy alebo skryté závady, o ktorých nám objednávateľ pred úpravou nepovedal. Každá úprava sa dá dodatočne doladiť, poprípade odstrániť. Zhotoviteľ je povinný upraviť a doladiť software podľa požiadaviek objednávateľa v lehote 14 dní od samotnej úpravy v cene (dve dodatočné doladenia softwareu). Ďalšie doladenia a úpravy softwareu sú spoplatnené po dohode.

Hodnoty navýšenia výkonu odpovedajú parametrom nameraných na novom motore a pri použití výrobcom stanoveného paliva. S počtom najazdených km a starnutím motora sa môžu hodnoty líšiť. Hodnoty zníženia spotreby paliva uvedených v prezentačných materiáloch sa môžu podľa zpätných referencii a výpočtov líšit v závislosti na štýle jazdy, prevádzkových podmienkach a type (kvalite) použitého paliva. 

 

IV. Úprava automatickej prevodovky

Úprava automatickej prevodovky vozidla u nás prebieha výlučne len ako úprava softwareu riadiacej jednotky vozidla, bez zásahu do mechanických časti prevodovky. Naša úprava je bezpečna pre každý typ prevodovky, ktorý nemá žiadne mechanické problémy alebo skryté závady, o ktorých nám objednávateľ pred úpravou nepovedal. Každá úprava sa dá dodatočne doladiť, poprípade odstrániť. Zhotoviteľ je povinný upraviť a doladiť software podľa požiadaviek objednávateľa v lehote 14 dní od samotnej úpravy v cene (dve dodatočné doladenia softwareu). Ďalšie doladenia a úpravy softwareu sú spoplatnené po dohode.

 

V. Kódovanie doplnkovej výbavy a iné softwareové úpravy

U nás prebieha výlučne len ako úprava softwareu riadiacích jednotiek vozidla, bez zásahu do mechanických časti vozidla. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa bezodkladne informovať o všetkých úkonoch (úpravach, opravách), ktoré boli vykonané na vozidle objednávateľa tretími stranami. 

 

VI. Predmet záruky

Predmetom 24 mesačnej záručnej doby je správnosť nahratia softwareu do riadiacich jednotiek vozidla. V prípade mechanického zásahu do riadiacej jednotky poskytuje zhotoviteľ záruku tiež na upravenú riadiacu jednotku. 

 

VII. Obmedzenie zopovednosti

Objednávateľ súhlasí s tím, že zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škody na riadiacích jednotkách vozidla v prípadoch, kde bolo v minulosti zasahované do riadiacích jednotiek vozidla iným než autorizovaným servisom a to ako mechanicky tak softwareovo (napr. predchádzajúce úpravy, chiptuning, vypnutie DPF atď.).
Objednávateľ tímto prehlasuje, že úpravu požaduje na vlastnú zodpovednosť.
 
 

VIII. Obmedzenie záruky

Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnuté služby v prípadoch, kedy:
a) bude do predmetu úpravy zasahováné treťou osobou,
b) dôjde k ďalšej úprave či zmene predmetu úpravy zo strany objednávateľa či tretej osoby a to domontáž výbavy, úpravy softwareu a riadiacich jednotiek, chiptuning a iné opravy komponentov,
c) dojde k poškodeniu či odstraneniu ochrannej pečate (tzv. plomby), pokiaľ je zhotoviteľom umiestnená.
 
 

IX. Reklamácia

V prípade reklamacie zaistí zhotoviteľ v závislosti na okolnostiach bezplatné odstranenie vady, poprípade reklamáciu vyrieši iným spôsobom v súlade s občianským zákoníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Zákazník je povinný riešiť reklamáciu u zhotoviteľa. Akékoľvek iné riešenie a následné požadovanie akejkoľvek náhrady je v takomto prípade vylúčené. Reklamácie je možné riešiť iba na prevádzke zhotoviteľa, kde bola úprava vykonaná.
 


X. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak objednávateľ nieje spokojný so softwareovou úpravou ani po dodatočných dvoch doladeniach zhotoviteľom, potom má nárok na vrátenie finančných prostriedkov v hodnote 60% z celkovej sumy a to pred uplynutím 14 dní od prvotnej úpravy softwareu vozidla.

Objednávateľ môže zaslať zhotoviteľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú na začiatku týchto podmienok. Zhotoviteľ potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu objednávateľa alebo telefonicky.

Objednávateľ je povinný bezodkladne pristaviť vozidlo na prevádzku zhotoviteľa kde bola pôvodne úprava vykonaná aby mohlo byť vozidlo vrátené do pôvodného stavu. A to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

Zhotoviteľ vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zhotoviteľ však nie je povinný vrátiť objednávateľovi uvedené platby pred tým, ako objednávajúci pristaví vozidlo za účelom vrátenia do pôvodného stavu. Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady spojené s pristavením vozidla na prevádzku za účelom vrátenia vozidla do pôvodného stavu.

Ak Objednávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil. Ak by bol spolu so službou poskytnutý dar, a ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a objednávateľ je povinný vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar a to aj ak sa jedná o poskytnuté úpravy softwareu za zvýhodnenú cenu.

 

XI. Skúšobná jazda

Objednávateľ súhlasí so skúšobnou jazdou zhotoviteľa v dĺžke max. 100 km. V prípade nehody zavinenej zhotoviteľom uhradí zhotoviteľ spoluúčast poistenia. V prípade nehody nezavinenej zhotoviteľom nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za žiadné škody na vozidle ani veciach v ňom.

 

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.motorrdiag.sk v deň objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. VOP sú platné do doby vydania nových VOP. Vytvorením objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň vytvorenia objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a služieb a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Spory je možné riešiť aj tzv. alternatívnym riešením v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.